Dnia 5-go lutego 2018 r.  o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Chełmnie odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie […]

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy ...
    W dniu 12 grudnia 2017 r. Chełmnie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli oświaty z terenu Gminy Chełmno. „ABC zjawiska przemocy w rodzinie „ Szkolenie miało  na celu  przygotowanie  przedstawicieli oświaty do uruchamiania Procedury „Niebieska Karta”, którą wdraża  się w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie oraz  zwiększenie wiedzy […]

Szkolenie dla przedstawicieli oświaty z terenu Gminy Chełmno. „ABC zjawiska ...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie ul.Kościuszki 3/2 informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wydawana będzie w dniach: 6 i 7 listopad  2017 roku od 9,00 do 13,30 w […]

Informacja na temat wydawania żywności 2017