EFS

zasiłek okresowy


Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy – przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 477 zł;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, w szczególności ze względu na:
  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ww. ustawy.

„Kryterium dochodowe rodziny” – obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 351 zł i liczby osób w rodzinie.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w art. 38 ust. 2 i art. 147 ust. 3.

Art. 38 ust. 2. Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Art. 147 ust. 3 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

642-732
642-736
642-737
642-741
642-742
642-746
642-747
642-770
642-775
642-780
642-785
642-801
642-811
642-812
642-813
642-821
642-825
642-831
642-832
642-845
642-871
642-873
642-874
642-883
642-885
642-887
642-889
642-891
642-892
642-901
642-902
642-961
642-964
642-971
642-972
642-973
642-974
642-975
642-978
642-979
642-980
642-982
642-983
642-991
642-992
642-993
642-994
642-995
642-996
70-410
70-461
70-462
200-120
70-488
MB2-703
70-411
MB5-705
C_TADM51_731
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
C_TAW12_731
400-101
MB2-702
70-487
70-243
VCP-550
70-414
70-466
100-101
JN0-102
VCP550
640-554
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-489
220-802
700-501
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
70-341
70-464
650-127
650-128
650-148
650-153
650-154
650-155
650-156
650-157
650-159
650-173
650-175
650-177
650-178
650-179
650-180
650-195
650-196
650-251
650-256
650-261
650-281
650-286
650-292
650-293
70-229
70-232
70-234
70-235
70-236
70-237
70-238
70-241
70-243
70-244
70-246
70-247
70-262
70-270
70-271
70-272
70-281
70-282
70-284
70-285
70-290
70-291
70-292
70-293
70-293BIG5
HP0-081
HP0-082
HP0-083
HP0-084
HP0-085
HP0-086
HP0-087
HP0-090
HP0-091
HP0-092
HP0-093
HP0-094
HP0-095
HP0-096
HP0-144
HP0-145
HP0-176
HP0-205
HP0-207
HP0-216
HP0-236
HP0-238
HP0-239
HP0-240
HP0-242
HP0-244
HP0-255
HP0-262
HP0-263
HP0-264
HP0-265
HP0-266
HP0-276
HP0-277
HP0-286
HP0-302
HP0-310
HP0-311
HP0-335
HP0-336
HP0-345
HP0-380
HP0-381
HP0-382
HP0-390
HP0-402
HP0-409
HP0-417
HP0-427
HP0-429
HP0-436
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS