Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno


W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie kończące –podsumowujące realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

 

Projekt „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

 

Projekt realizowany od 04.05.2017 r. do 31.10.2018 r.

 

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu, lider projektu, partnerzy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu z terenu Gminy Chełmno.

 

Wsparciem w projekcie zostało objętych 101 mieszkańców Gminy Chełmno :31 uczestników oraz 70 osób z otoczenia uczestników.